بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

بخشنامه 25032/1 مورخ 1400/09/01 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

دستورالعمل معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص  پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی

دستورالعمل معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی

دستورالعمل 9031/51245/1 مورخ 1400/08/29 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی

اخبار

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

بخشنامه معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

بخشنامه 25032/1 مورخ 1400/09/01 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
دستورالعمل معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص  پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی

دستورالعمل معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی

دستورالعمل 9031/51245/1 مورخ 1400/08/29 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک های صیادی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک های صیادی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک های صیادی مبنی بر این که امکان صدور اجراییه ماده ۲۳ ق اصلاح ق صدور چک برای منتقل الیه که با ظهر نویسی به وی منتقل شده است . ( انتقال از دسته چک های صادره بعد از ۱۴۰۰ به شرط درج در سامانه صیاد  و ارائه شده قبل از ۱۴۰۰ به شرط دریافت کدرهگیری و مهر و امضاء شعبه بانک )  خط خوردن عبارت  حواله کرد به معنای تراضی  بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به ثالث است بنابر این امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادر کننده ممکن نیست.
توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره و  تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر

توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره و تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  مبنی بر توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد. (2)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند.
حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.

حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.

رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که هیات امنای موسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقی هستند، میتوانند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که هیات امنای موسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقی هستند، میتوانند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی نمایند.

نظریه مشورتی شماره 7/98/696 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که هیات امناي موسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقی هستند، میتوانند فردی را به عنوان نماینده یا وکیل در جلسه هیات معرفی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محکومیت به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار توسط مالک و محکومیت هم زمان وی به تخریب ساختمان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محکومیت به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار توسط مالک و محکومیت هم زمان وی به تخریب ساختمان

نظریه مشورتی شماره 7/98/494 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص فردي به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار محکوم گردیده و از طرف دیگر برابر رأي کمیسیون ماده صد شهرداري، این فرد به تخریب ساختمان موضوع حکم محکوم گردیده است.